Замовити сьогодні, Четвер 19 Липня 2018, диплом курсову роботу дисертацію реферат контрольну звіт Диплом. Дипломи на замовлення. Заказ дипломной работы.
Нам довіряє вже 12 поколінь випускників
Перший оператор
телефон 063 486-1-786 Life:)
Другий оператор
телефон 063 486-1-786 Life:)
Третій оператор
телефон 066 196-78-74 Vodafone
Імя *:
Тел. *:
E-mail:

Головна Англійська версія сайту Російська версія сайту | Карта сайту | Favorites Favorites | RSS RSS Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Увійти на сайт
Меню сайту
Пошук
Наше опитування
Які соціальні мережі Ви використовуєте?
Всього відповідей: 233
Статистика

On-line всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Всього зареєстровано Всього зареєстровано: 2223
Нових за місяць Нових за місяць: 0
Нових за тиждень Нових за тиждень: 0
Нових сьогодні Нових сьогодні: 0

З них
Виконавців Виконавців: 757
Працівників агентства Працівників агентства: 4
Партнерів Партнерів: 6
Перевірених юзерів Перевірених юзерів: 214
Звичайних юзерів Звичайних юзерів: 1239

З них
Чоловіків Чоловіків: 1416
Жінок Жінок: 807

Форум виконавців

Додаток 6
Приклади оформлення джерел використаної літератури 
 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

ЯковенкоН.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIIст. – К.: Критика, 2002. – 416с.

СебайнДжорджГ., ТорсонТомасЛ. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

ВерстюкВ.Ф., ДзюзаО.М., РепринцевВ.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, 1995. – 688 с.

Чотири автори

Социальная психология: Учеб. пособие для студентов ун-тов / А.В.Петровский, В.В.Абраменкова, М.Е.Зеленова, М.Ю.Кондратьев / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.

П'ять та більше авторів

Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Колективний автор

Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.

Багатотомні видання

Город в средневековой цивилизации Западной Европы: В 4 т. / Ин-т всеоб. ист. РАН. М.: Наука, 1999. – Т.1: Феномен средневекового урбанизма. – 390 с.

Перекладні видання

Арон Р. Мир і війна між націями: Пер. з фр. – К.: МП “Юніверс”, 2000. – 688 с.
Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Основи, 2000. – 1464с.

Збірки

наукових праць

Українська культура: Лекції за редакцією ДмитраАнтоновича / Упор. С.В.Ульяновська; Вступ. ст. І.М.Дзюзи; Перед. сл. М.Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с. (“Пам’ятки історичної думки України”).

Словники

Словник античної міфології / Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів; вступ. ст. А.О.Білецького / Відп. ред. А.О.Білецький. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1989. – 240с.

Словники

Немченко И.В. Язык средневековья. Русско-украинско-английский толковый словарь средневековой терминологии. – Одесса: Полис, 2001. – 288с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчёта и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / МеликовА.З., КонстантиновС.Н., Науч. произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 – Ук96 // Анот. в ж.“Автоматизация производственных процессов”. – №2. – 1996.
Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж.«Автоматика и вычислительная техника». – Рига, 1989. – 11с. Деп. в ВИНИТИ 08.12.89 г., №7305-В89.

Складові частини книги

Флоря Б.Н. Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа // История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т.3: От средневековья к новому времени (конец ХV – первая половина ХVII в.). – Ч.V. – Гл.2. – С.411-431.
Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.І.Сварника; Упоряд. О.М.Апанович. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – С.25-46.

Збірки

наукових статей

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей / Отв. ред. П.Ю.Уваров. – М.: РГГУ, 2001. – 250с. (Серия “История и память”).

Складові

частини

збірника

Дмитриев М.В. Польская шляхта в ХVІ – ХVІІІ веках // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред.В.А.Ведюшкин. – М.: Археографический центр, 1997. – С.192-215.

Складові

частини журналу

Фукуяма Френсис. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – №3. – С.134-155.
Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. 1996. – М., 1996. – С.9-18.
Благий В. Студентки Львівського університету в 1897-1914 роках // Вісник Львівського університету. Сер. Історич. – Львів, 1998. – Вип.33. – С.132-138.
Barkan J., Gordon D. Democracy in Africa // Foreign Affairs. – July/August, 1998. – P. 105-120.
Johnson R. Aid Undermines South Africa’s Democracy // The Wall Street Journal. – September 21, 1998.
Thorner D. L’econovie paysanne. Concept pour l’histoire economique // Annales E. S. C. – Mai-juin, 1964. – № 3. – P. 417-432.

Публікації документів

Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив // Философия истории: Антология: Учеб. пособие для студентов гуманит. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Ю.А.Кимелева. – М.: Аспект Пресс, 1995. – С.283-289.
Документы истории Великой французской революции: В 2 т.: Учебное пособие / Отв. ред. А.В.Адо. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 352с.
Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Укл. Б.І.Білик, Л.В.Дячук, Я.С.Калакура та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 376с.
Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про заборону української мови від 18 липня 1863р. // Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Укл. Б.І.Білик, Л.В.Дячук, Я.С.Калакура та ін. – К.: ІСДО, 1993. – С.141-142.

Архіви

Центральний державний історичний архів (м.Киів).
Державний архів Запорізької області.
Державний архів Запорізької області. – Ф.56. – Оп.1. – Спр.36. – Арк.71.
Центральний державний історичний архів (м.Львів). – Ф.358. Андрій Шептицький. – Оп.2. – Спр.99. – С.63.
Лист М.Максимовича до П.Куліша від 16 червня 1856р. // Інститут рукописів ЦНБ ім.В.І.Вернадського НАН України. – Ф.ІІ. – Спр.2390.

Газети

Комуніст. Орган ЦККП(б)У.
Комуніст. – 1923. – 9 червня.
Хлеб и Воля. Орган групи анархістів-комуністів “Хліб і Воля”. – Париж, 1909.
Хлеб и Воля. – 1909. – № 1. – 17 февраля.

Статті в енциклопедії

Мицик Ю.А. Дорошенко Михайло // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С.139-140.
Шлепаков А.М. Ліга американських українців // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – Т.3. – С.22.

Тези доповідей

Архипова Л.Н. Запорожский обласной краеведческий музей: прошлое и настоящее // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2001. – Вип.1. – С.4-7.
Ляшко С.Н., Белов А.Ф. О месте сосуда в погребальном обряде (по материалам погребений энеолита-бронзы) // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Материалы полевого семинара. – Тальянки; Веселый Куг; Майданецкое, 1990. – С.45-49.
Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. – Wroclaw (Poland), 1995. – P.507-515.

Дисертації

Качура Ю.Б. Югославия в концепциях и внешней политике США в 60-х гг.: Дисс… канд. истор. наук: 07.00.02. – М., 1989. – 185 с.

Автореферати дисертацій

Брусиловська О.І. Політика США щодо країн Східної Європи після Другої світової війни: аналіз концепцій сучасної американської політології: Автореф. дис… канд. істор. наук: 07.00.02. / Одеський нац. ун-т. – Одеса, 1996. – 18с.

Звіт про науково-дослідну роботу

Супруненко О.Б. Звіт про розвідки на Полтавщині 2000р. // Наук. архів Ін-ту археології НАНУ. – Ф.2000/7; Наук. Архів ЦОДПА. – Ф.Е. – Спр.309.
Гаврилюк Н.А., Каряка А.В. Отчет о раскопках на Каменском городище, проведенных Скифской археологической экспедицией в полевой сезон 1994 г. // Архів Запорізького обласного краєзнавчого музею. – Спр.2981.

Каталоги

ЖолтовськийП.М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог / АН УРСР. Музей етногр. і худож. Промислу. – К.: Наукова думка, 1982. – 286с.
Указатель русских клейм на изделиях из драгоценных металлов XVII–ХХ вв. // Постникова-ЛосеваМ.М. Русское ювелирное искусство, его центры и мастера. – М.: Наука, 1974. – C.257-379.
Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийський гербовник с рисунками Егора Нарбута (Репринтне відтворене видання 1914р.). – К.: Либідь, 1993. – 214 с. текст; табл.; указ.

Довідкові видання

Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М.Томенко (кер. кол.), Л.Бадешко, О.Воробйов та ін. – К.: Смолоскип, 2000. – Вип.3 – 268с.
Правители Европы. Справочное издание / Отв.ред. О.А.Довгополова. – Одесса: Полис, 1998. – 527с.

Інструкції

Інструкція до “відкритого листа” на право проведення археологічних досліджень на території України (тимчасова): Затв. Інститутом археології НАНУ 1998: – К., 1998. – 17с.
Первичная обработка и определение антропологического материала в полевых условиях / Инструкция Института археологии АН СССР.
Методика краніометричних досліджень в археології: Методичні рекомендації для польових практичних занять з археології на тему: “Дослідження стародавніх поховань”. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2002. – 21с.
Швидке замовлення
Тема:
E-mail *:
Тел.:

Форма входу
Логін:
Пароль:
Поділитись з друзями
Приклади наших робіт
Callback Callback
Імя *:
Тел. *:
E-mail:

Публікації
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Заказать диплом | Заказать курсовую | Заказать диссертацию | Заказать контрольную | Заказать отчет
 
 
Created by QuotiK and Belfegor
"Global Information Corporation"
© 1998-2018 All rights protected